Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Samenwerking

Samenwerking OCMW – Gemeente

Wat betreft de verhouding tussen het OCMW- en gemeentebestuur wordt in het decreet lokaal sociaal beleid de politieke eindverantwoordelijkheid toegewezen aan gemeente- en OCMW-raad samen. De wijze waarop de operationalisering van het decreet gestalte krijgt wordt gezamenlijk bepaald in het lokaal sociaal beleidsplan. Afhankelijk van de lokale dynamiek en de betrokken personen kan de gemeente of het OCMW een trekkende rol vervullen bij de opmaak van het plan, maar het plan moet gedragen zijn door de gemeente- en de OCMW-raad samen. De afstemming tussen beiden wordt nog versterkt door te bepalen dat het maken van taakafspraken tussen gemeente en OCMW ook onderdeel is van het lokaal sociaal beleidsplan.
Met het nieuwe gemeentedecreet en ocmw-decreet werden bijkomende maatregelen genomen die de band tussen de ocmw- en gemeentewerking versterken (zie website agentschap voor Binnenlands bestuur, nieuw venster).

Samenwerking Lokale Besturen - Lokale Actoren

1. Samenwerking met specifieke actoren

Lokaal beleid wordt in het decreet niet beperkt gedefinieerd als de acties die lokale besturen ondernemen om de sociale grondrechten voor iedere burger te realiseren. Lokaal sociaal beleid is het resultaat van een lokale dynamiek die door acties van OCMW én gemeente én lokale actoren is ontstaan. Lokale actoren zijn dan zowel private als semi-publieke als publieke organisaties die lokaal projecten opzetten met het oog op het garanderen van de sociale grondrechten. Samenwerking tussen lokale besturen en lokale actoren is dus onontbeerlijk voor het welslagen van het lokaal sociaal beleid.

2. Provinciale ondersteuning voor samenwerking

Lokale besturen beschikken niet altijd over een overzicht van de lokale actoren die actief zijn op het eigen grondgebied. De provincies hebben een databank waar per organisatie een fiche wordt bijgehouden met communicatiegegevens en kwalitatieve informatie. Hierdoor krijg je snel zicht op de werking en het aanbod van de organisatie.

Interprovinciale Sociale Kaart (nieuw venster): de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel stellen via de sociale kaart gratis adresgegevens en kwalitatieve informatie over de organisaties uit de welzijns- en gezondheidszorg ter beschikking.

3. Regionale ondersteuning

De organisatie van regionale forums of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan een belangrijke bijdrage leveren tot het welslagen van een geïntegreerde aanpak van het lokaal sociaal beleid. Zo biedt het een antwoord op de vraag naar afstemming tussen de verschillende werkingsgebieden of de nood aan ervaringsuitwisseling. In elke provincie wordt op regionaal beleidsniveau een forum aangeboden die initiatieven nemen rond het lokaal sociaal beleid.

 

 
 
 


Developed by RealDolmen