Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws archief

  
Ook het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin denkt graag mee over hoe er in de zorg- en welzijnsinfrastructuur efficiënter met energie kan worden omgesprongen.
De Europese Investeringsbank (EIB) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een 50%-garantie te verlenen aan de leningen van woonzorgcentra vanaf een bedrag van 10 miljoen euro.
Gezien de VIPA-gebruikstoelage vanaf 2016 wordt uitbetaald zonder de toetsing van de gebruiksnormen, impliceert dit ook een andere boekhoudkundige verwerking.
Na de succesvolle Inspiratiedag van vorig jaar organiseren Natuurpunt samen met Zorgboerderij Meander een gezinsvriendelijke Marktdag Natuur en Welzijn op zondagmiddag 22 mei (13-17u) in Kapellen met tal van goede praktijkvoorbeelden.
VIPA vestigt er graag de aandacht op dat nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur zijn uitgewerkt. De omzetting ervan in regelgeving is momenteel bezig; vandaar dat de versie die u hier vindt op de documenten aangeduid wordt als concept.
De “energy advisors” van het BCSPO bieden uw instelling een gratis persoonlijke ondersteuning om een effectief energie-beleid in te voeren.
Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen.
Zoals eerder gecommuniceerd, werd er voor de sector ouderenzorg geopteerd om –in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement en in dialoog met de sector- een forfaitair systeem te ontwikkelen, binnen de beschikbare budgettaire marges.
Hoe energie-efficiënte, comfortabele en veilige woonzorgcentra betaalbaar bouwen? Een seminarie van Agoria's business community 'Building Technology' en VIPA.
Momenteel wordt een E-peil berekend voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde woongebouwen, kantoren en scholen (volgens de EPW of EPU-rekenmethode), maar niet voor de zogenoemde ASB.
De projectoproep voor de Euopean Healthcare Design Award 2016 werd gelanceerd.
Op 18 december 2015 heeft de Vlaamse Regering het Koninklijk Besluit over de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen definitief gewijzigd.
Hierbij vindt u de sectorale verdeling van de 100 miljoen euro VIPA-middelen voor 2016, alsook de lijst met de projecten die potentieel in aanmerking komen voor betoelaging.
De Vlaamse Regering keurde op 15 januari 2016 het wijzigingsbesluit m.b.t. de nieuwe VIPA-procedure van de klassieke financiering goed. Hier geven wij u er graag meer informatie over.
De bouwindex 2016 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,56503.
Om de impact van de persoonsvolgende financiering op de infrastructuurbetoelaging in kaart te brengen en te onderzoeken, wordt begin 2016 overleg met de sector opgestart. In afwachting vraagt het VIPA om geen nieuwe dossiers in te dienen.
Sinds 1 januari 2016 is het bouwtechnisch team van VIPA versterkt met 2 nieuwe adviseurs.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. rechtstreekse financiering bedraagt 5,5987%. Deze i.k.v. onrechtstreekse financiering bedraagt 5,3188%.
Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit m.b.t. de centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning (CKG) definitief goed. Op 4 december 2015 is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd en sinds vandaag is het van kracht.
Het VIPA stelt de Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een handicap voor.
De toelichting bij het besluit van 9 december 2011 m.b.t. de brandveiligheid van ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf is geactualiseerd.
De Vlaamse Regering keurde op 13 november 2015 het nieuwe VIPA-procedurebesluit voor de klassieke financiering principieel goed. Momenteel ligt het ontwerp van besluit ter advisering voor bij de Raad van State.
De Vlaamse Regering keurde op 11 september 2015 het besluit m.b.t. éénmalige subsidiebetaling definitief goed. Indien u nog een aanvraag wenst in te dienen, dan dient die ons ten laatste op 30 september 2015 te bereiken.
De LCC-module die combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergelijkt kreeg een update.
Wij ervaren dat bij het opstellen van de opdracht-documenten door de ontwerpers en architecten de wetgeving overheidsopdrachten niet altijd even nauwkeurig zou worden toegepast.
Hierbij vindt u antwoorden en duidingen bij enkele veelgestelde vragen over de éénmalige subsidiebetaling.
In het verlengde van de communicatie van eind oktober 2014 willen we u met deze berichtgeving een actuele stand van zaken geven.
Het ontwerpbesluit voor de éénmalige subsidiebetaling werd intussen principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering.
De resultaten van de bevraging i.v.m. de éénmalige uitbetaling van de alternatieve investeringssubsidies zijn bekend. Er is ook meer informatie over de verdere werkwijze hierover.
Conform de resolutie van het Vlaams Parlement van 19 juni 2013 kunnen sinds 1 januari 2015 ouderen-voorzieningen geen VIPA-dossiers voor investerings-subsidies meer indienen.
Voor elk project met een principieel akkoord in de alternatieve subsidiëring kan nu worden gekozen om het openstaand kapitaalsaldo van de subsidies ineens te laten uitbetalen.
We hebben vastgesteld dat niet alle voorzieningen onze belangrijke mailing van 5/02 i.v.m. de ‘éénmalige betaling van alternatieve subsidies’ hebben ontvangen. Graag dit bericht lezen en contact opnemen met Nico Vermeiren (02-553 08 31).
Het VIPA organiseert op 11 en 16 februari 2015 infosessies waarop de mogelijkheden van éénmalige uitbetaling van alternatieve subsidies worden toegelicht voor de voorzieningen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.
RSS
Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse overheid een nieuwe huisstijl voor haar communicatie.
RSS
Vanaf 1 maart 2015 zal Marc Cockx, bouwtechnisch adviseur en teamverantwoordelijke van het bouwtechnisch team bij het VIPA, van een welverdiend pensioen genieten.
De bouwindex 2015 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,62165.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. rechtstreekse financiering bedraagt 5,7646%. Deze i.k.v. onrechtstreekse financiering bedraagt 5,4764%.
Bij het ontvangen van de bevraging hebben we gemerkt dat een aantal zaken niet correct werden ingevuld. Met aandrang vragen we dan ook om uw ingestuurd gegevens aan te passen of te herbevestigen tegen uiterlijk 2 januari 2015 (vipa@vlaanderen.be).
We brengen nog even in herinnering dat het EPC voor publieke gebouwen ook voor gebouwen vanaf 250m² verplicht wordt vanaf 1/1/2015.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5-09-2014 over de wijziging van diverse VIPA-besluiten m.b.t. door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten is gepubliceerd in het Belgsch Staatsblad van 3-11-2014 .
Vanaf 1 november 2014 geniet Harry Laarmans, bouwtechnisch adviseur bij het VIPA, van een welverdiend pensioen.
De moeilijke budgettaire context dwingt het VIPA tot een grondige evaluatie en bijsturing van de investeringspolitiek.
RSS
In het kader van de overdracht van de federale naar de Vlaamse overheid van de onderdelen A1/A3/C1 van het BFM wil het VIPA voor de Vlaamse begroting van deze legislatuur de impact becijferen van de investeringen die vallen onder de financieringswet.
Op 2 december 2014 organiseren PMV, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Kenniscentrum PPS het colloquium 'Ruimtelijke en maatschappelijke winsten boeken in PPS' in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.
Vanaf 2014 zal de Prijs Bouwmeester officieel omgevormd worden tot de tweejaarlijkse Prijs Wivina Demeester voor excellent Bouwheerschap. Inschrijvingen worden afgesloten op maandag 15 september 2014 om 12u.
Op 23 juli 2014 stelde de nieuwe Vlaamse Regering het Vlaams Regeerakkoord voor de periode 2014-2019 voor. Wat dit betekent voor het VIPA, leest u hier.
In 2014 kan VIPA beschikken over 17,7 mio euro voor de klassieke financiering. Hiermee zijn op dit ogenblik 11 dossiers gehonoreerd met een subsidiebelofte.
Gelet op de beperkte beschikbare middelen voor de dossiers in alternatieve procedure, is het noodzakelijk om bijkomende criteria te bepalen voor de dossiers die in de eerste helft van 2014 in aanmerking komen voor een principieel akkoord.
Eerstdaags zal er worden gecommuniceerd over de criteria die gehanteerd worden voor de dossiers die nog deze legislatuur (eerste jaarhelft van 2014) op de coördinatiecommissie worden besproken.
Op maandag 10 maart 2014 organiseerde het VIPA een stakeholders-bevraging voor de Duurzaamheidsmeter Zorg.
In uitvoering van verschillende besluiten zijn er grondige wijzigingen doorgevoerd in de sector van de bijzondere jeugdbijstand die recent en de komende maanden repercussies hebben voor het VIPA.
De langverwachte nieuwe versie van de toelichting BVR 9 december 2011 over brandveiligheid ouderen-voorzieningen is beschikbaar.
Op maandag 10 maart 2014 organiseert het VIPA een stakeholdersbevraging voor de Duurzaamheidsmeter Zorg. Deze bevraging begint om 14u, en gaat door in het Ellipsgebouw (lokaal 21.27A), Koning Albert II-laan 35, Brussel.
Maandag 10 februari 2014 presenteerden Jo Vandeurzen en Peter Swinnen de resultaten van het ontwerpend onderzoek voor de 5 Pilootprojecten Zorg.
De bouwindex 2014 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,62441.
Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen nodigen u graag uit voor het colloquium 'Zorg in het huis in de straat' op maandag 10 februari 2014 in het ING-gebouw in Brussel.
Vanaf 1 januari 2014 kunnen de provincies niet langer structurele subsidies toekennen aan organisaties die de Vlaamse overheid betoelaagt voor hun structurele personeels- of werkingskosten.
De Vlaamse Regering heeft op 8 november 2013 het VIPA-waarborgbesluit definitief goedgekeurd. Dit besluit komt tegemoet aan de financieringsnood op lange termijn. Het besluit is op 19 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. alternatieve financiering bedraagt 6,5999%. Deze i.k.v. PPS bedraagt 6,2699.
De 10e editie van de Dag van de Openbare Ruimte, 5 en 6 februari 2014, is het startschot voor een nieuw initiatief: het Congres Publieke Ruimte. Dit is een initiatief van Steunpunt Straten, waar ook het departement WVG aan participeert.
Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse Regering 2 besluiten goed: het ene bepaalt de verlening van de schorsing tot verlenen van voorafgaande vergunningen. Het andere gaat over de indieningstermijnen voor VIPA-aanvraagdossiers in de ouderensector.
Een honderdtal mensen uit verschillende welzijns- en gezondheidssectoren en architecten woonden op woensdag 29 november 2013 de Inspiratiedag Toegankelijke Zorginfrastructuur bij.
Het zogenaamde VIPA-waarborgbesluit van 8 november 2013 ligt ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit faciliteert infrastructuurfinanciering via alternatieve VIPA-investeringswaarborg.
In uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 19 juni 2013 betreffende de infrastructuur- subsidiëring van woonzorgvoorzieningen (de zogenaamde 'VIPA-resolutie') wordt er momenteel regelgeving voorbereid.
Het volledig ingevulde programma van de Inspiratiedag Toegankelijke Zorginfrastructuur op 27 november 2013 is bekend.
RSS
Het betalen van gebruikstoelagen voor VIPA-investeringsdossiers voor voorzieningen van personen met een handicap loopt momenteel vertraging op.
De Vlaamse Regering heeft op 8 november 2013 het VIPA-waarborgbesluit definitief goedgekeurd. Met dit besluit probeert ze meer tegemoet te komen aan de financieringsnood op lange termijn. Het besluit ligt nu ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Het VIPA en Enter vzw nodigen u van harte uit op de Inspiratiedag Toegankelijke Zorginfrastructuur op 27 november 2013 in het Ferrarisgebouw in Brussel.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 13 september 2013 het zogenaamde VIPA-waarborgbesluit principieel goedgekeurd. Met dit besluit probeert ze meer tegemoet te komen aan de financieringsnood op lange termijn.
VIPA geeft op 2, 3 én 4 oktober enkele seminaries op EXPO 60-plus in de Nekkerhallen in Mechelen. Telkens over een ander onderwerp: 1. Duurzaamheidsmeter en Life Cycle Cost-module; 2. Brandveiligheid en 3. VIPA-visie op bouw- en financieringstrends.
In samenwerking met het IWT ontwikkelde het VIPA een rekenblad, de zogenaamde LCC-module, dat combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergelijkt.
Op 23 september 2013 heeft Vlaams minister-president Kris Peeters het Groenboek voor de 6e staats- hervorming voorgesteld aan het Vlaams Parlement.
Het VIPA stelt de Inspiratiebundel toegankelijkheid Bijzondere Jeugdbijstand (PDF-versie) voor. Binnenkort vindt u deze bundel vertaald als website zodat u er voglens eigen behoeften en interesse in kan navigeren.
Het VIPA stelt de Inspiratiebundel toegankelijkheid algemeen welzijnswerk (PDF-versie) voor.
Minister Vandeurzen heeft de criteria bekend gemaakt die bepalen welke investeringsdossiers in de 'sector van de ouderen- en thuiszorg' in aanmerking komen voor de extra middelen die het VIPA dit voorjaar heeft verkregen.
Minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zoeken ontwerpteams voor de Pilootprojecten Zorg.
Het VIPA-jaarverslag 2012 is gepubliceerd. U kunt dit en de vorige jaarverslagen nalezen op onze website onder de rubriek jaarverslagen.
De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten treedt in werking op 1 juli 2013. Door de inwerkingstreding wijzigt het regelgevend kader voor overheidsopdrachten ingrijpend.
Het Vlaams Parlement heeft in zijn vergadering van 19 juni 2013 de resolutie aangenomen over de infrastructuursubsidiëring van woonzorgvoorzieningen (resolutie 2078).
Sinds een decreetwijziging in 2011 komt ook een aankoop zonder verbouwing in aanmerking voor een subsidietoelage van het VIPA. Omwille van verschillende recente vragen hierover zetten we hierbij enkele elementen ter verduidelijking op de site.
Vanaf 6 juni 2013 geniet Herman Willems, bouwtechnisch adviseur bij het VIPA, van een welverdiend pensioen.
De behoefte aan zorg in Vlaanderen is groot, maar de huidige typologieën van zorginfrastructuur schieten tekort. Er is meer ruimtelijke kennis en creativiteit nodig om zorg beter in te passen in de omgeving.
De op 3 mei 2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurde wijzigingen aan de sectorbesluiten i.v.m. de wijkgezondheidscentra en de centra voor ontwikkelingsstoornissen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Voor de sector 'ouderen- en thuiszorgvoorzieningen' bekijkt het kabinet van minister Jo Vandeurzen momenteel welke criteria en parameters men zal hanteren bij de selectie van de dossiers die een principieel akkoord zullen krijgen.
Aansluitend op een eerste reeks investeringsdossiers eind vorige week heeft het kabinet van minister Jo Vandeurzen het VIPA gevraagd nu ook investeringsdossiers voor personen met een handicap ter ondertekening voor te leggen.
Op 3 mei 2013 keurde de Vlaamse Regering de besluiten definitief goed over de bouwtechnische en bouwfysische normen, meer bepaald de subsidiabele oppervlakte, voor de wijkgezondheidscentra en de centra voor ontwikkelingsstoornissen.
Vanaf vandaag vindt u op onze website onder elke sector een rubriek 'samenstelling dossier' waarin u kan zien welke stukken nodig zijn om een VIPA-dossier in te dienen. Bedoeling is dat dit vanaf nu volledig elektronisch verloopt.
Inspiratiebundel toegankelijkheid Gezinnen met kinderen
Het VIPA stelt de inspiratiebundel voor voorzieningen van de preventieve en ambulante gezondheidszorg (PDF-versie) voor. Binnenkort vindt u deze bundel vertaald als website zodat u er volgens eigen behoeften en interesse in kan navigeren.
Vanaf 1 juli 2013 gaat de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in voege. Alle rechtspersonen die voor 50% betoelaagd worden door de overheid moete de wet op de overheidsopdrachten volgen.
Het kabinet van minister Jo Vandeurzen heeft het VIPA gevraagd de volgende investeringsdossiers ter ondertekening voor te leggen.
Kandidaten gezocht voor de Prijs Bouwmeester 2013. Dit jaar zijn de categorieën: ‘Collectief Wonen’ (geïntegreerd woningbouwproject), ‘Reconversie’ (herbestemming gebouw) of ‘Stedelijk Landschap’ (herinrichting publiek domein).
De kwaliteitskamer van de Pilootprojecten Zorg roept geïnteresseerden op om hun interesse kenbaar te maken om deel uit te maken van één van de 5 projectteams die de verdere ontwikkeling van de 5 pilootprojecten zullen begeleiden.
De minister van welzijn heeft vanaf 2014 jaarlijks 34 miljoen euro extra ter beschikking om gebruikstoelagen te betalen. VIPA kan dit jaar dus al extra principieel akkoorden verlenen.
Het VIPA stelt de inspiratiebundel voor voorzieningen van de preventieve en ambulante gezondheidszorg (PDF-versie) voor. Binnenkort vindt u deze bundel vertaald als website zodat u er volgens eigen behoeften en interesse in kan navigeren.
Op 7 maart 2013 maakten Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen de 5 pilootprojecten zorg bekend. Deze 5 vernieuwende projecten op vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling krijgen nu begeleiding in de uitwerking.
RSS
De bouwindex 2013 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,63645.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. alternatieve financiering bedraagt 6,4781%. Deze i.k.v. PPS bedraagt 6,1542%.
RSS
Het geven van nieuwe principieel akkoorden of nieuwe beloftes staat on hold tot er duidelijkheid is over de resultaten van de budgetcontrole in het voorjaar 2013. Definitieve uitkomst van die budgetcontrole zal er normaliter zijn voor de Paasvakantie.
Meer dan 150 mensen uit de ouderen- en ziekenhuissector, architecten, projectontwikkelaars woonden op dinsdag 13 november 2012 de Inspiratiedag Toegankelijke Zorginfrastructuur bij.
Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde op woensdag 25 oktober 2012 2 rapporten voor die handelen over de kwaliteit van de Vlaamse woonzorgcentra.
Het VIPA en Enter vzw nodigen u van harte uit op de Inspiratiedag Toegankelijke Zorginfrastructuur op 13 november 2012 in het KBC-gebouw in Brussel.
De Vlaamse Regering investeert 10 miljoen euro in een nieuwe "Zorginnovatieruimte Vlaanderen" om experimenten op te zetten op zoek naar nieuwe oplossingen in de ouderenzorg.
Op vrijdag 14 september 2012 is de Prijs Bouwmeester 2012 uitgereikt. In de categorie zorg ging de prijs naar Gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem, een project gerealiseerd met VIPA-middelen.
Op 13 november 2012 organiseert het VIPA samen met vzw Enter een studiedag over de toegankelijkheid van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen.
Vanaf nu vindt u onder de rubriek 'In de kijker' voorbeelden van geïntegreerde kunstprojecten die deel uitmaken van infrastructuurprojecten die met VIPA-investeringsmiddelen zijn gerealiseerd.
De inspiratiebundel toegankelijkheid van de woonzorgcentra is geactualiseerd in functie van de update van de bundel voor personen met dementie en vanaf nu terug beschikbaar als website.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zoeken initiatiefnemers in de ouderen- en de thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling.
De inspiratiebundel toegankelijkheid voor de ziekenhuizen is vanaf nu beschikbaar als website zodat u er eenvoudig in kan navigeren naargelang uw specifieke behoeften en interessen.
Het VIPA-jaarverslag 2011 is gepubliceerd. U kunt dit en de vorige jaarverslagen nalezen op onze website onder de rubriek jaarverslagen.
Vanaf 1 juli 2012 is het nieuwe besluit brandveiligheid voor ouderenvoorzieningen van kracht.
Op 20 juni heeft Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een brief gericht aan alle directies van de ziekenhuizen om duidelijkheid te creëren over de VIPA-subsidiëring van roerende investeringen in de ziekenhuizen.
De Vlaamse Regering gaat voluit voor een nieuwe woonvorm voor senioren: de assistentiewoning.
Vanaf 1 januari 2013 wordt het EPC in Vlaanderen verplicht voor alle publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500 m². Vanaf 2015 zal het EPC ook verplicht zijn voor gebouwen groter dan 250 m².
Het VIPA en het agentschap Zorg en Gezondheid hebben op 15 mei 2012 een gezamenlijk standpunt geformuleerd met betrekking tot de afbakening van de subsidiabele oppervlaktes voor de ziekenhuizen.
Op 6 en 7 juni 2012 organiseert het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) een tweedaags colloquium 'Perspectiefplan 2020. Een inclusieve samenleving in 2020: van droom naar werkelijkheid'.
Op 16 mei 2012 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
In april 2012 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 5.673.960,84 euro.
Op 18 juni 2012 organiseert Jongerenwelzijn op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met het Raadgevend Comité een Staten-Generaal voor de Jeugdzorg
Op 25 april 2012 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Deze commissie sluit aan op de uitgestelde commissie van 19 maart 2012 en voorziet een beperkte agenda met de meest dringende dossiers.
In maart 2012 keurde minister Jo Vandeurzen 21 projecten goed voor een totaal bedrag van 94.588.061,48 euro.
Vlaams Bouwmeester reikt voor de zesde keer de Prijs Bouwmeester uit. In de oproep van 2012 is 'zorg' één van de drie categorieën. Publieke opdrachtgevers met zin voor vernieuwing kunnen zich inschrijven.
De uitgestelde coördinatiecommissie die aanvankelijk door zou gaan op 19 maart 2012 is verplaatst naar 25 april 2012. De agenda van deze commissie volgt.
Op 9 maart 2012 is het besluit brandveiligheid ouderenvoorzieningen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hier vindt u een toelichting bij dit besluit.
De coördinatiecommissie van 19 maart 2012 is uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Dit op vraag van de inspecteur van financiën. Als een nieuwe datum bekend is, zetten we hem op onze website.
Na de inspiratiebundel toegankelijkheid voor woonzorgcentra heeft het VIPA i.s.m. vzw Enter de inspiratiebundel toegankelijkheid voor ziekenhuizen ontwikkeld. Voor de andere sectoren bekijkt het VIPA nu de timing en de specifieke noden.
De inspiratiebundel toegankelijkheid voor woonzorgcentra is verfijnd in functie van de toegankelijkheid voor personen met dementie.
Op 19 maart 2012 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
Op 9 maart 2012 is het besluit brandveiligheid ouderenvoorzieningen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
In februari 2012 keurde minister Jo Vandeurzen 1 project goed voor een totaal bedrag van 512.509,52 euro.
Op 15 februari 2012 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
Er zijn in januari 2012 geen projecten goedgekeurd.
RSS
De bouwindex 2012 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,62044.
Op 1 en 2 februari 2012 vindt in Brussels Expo de Dag van de Openbare Ruimte plaats.
Op 10 januari 2012 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
Op vraag van het VIPA onderzocht Anneleen Moens, studente aan de HUBrussel, in haar meesterproef 'Sectorstudie van de Vlaamse privé woon- en zorgcentra' de financiële situatie van Vlaamse privé woon- en zorgcentra.
In het decembernummer van Binnenband, een maandelijkse publicaties van het agentschap Binnenlands Bestuur, is een artikel verschenen dat over de beoordeling van subsidie-aanvraagdossiers door het VIPA, voornamelijk vanuit financieel oogpunt.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. alternatieve financiering bedraagt 7,6570%. Deze i.k.v. PPS bedraagt 7,27415%.
In december 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 32 projecten goed voor een totaal bedrag van 22.746.222,15 euro.
Op 13 december 2011 vond in Brussel het symposium 'Ruimte voor zorg' plaats. Hier vindt u de presentaties van de verschillende sprekers en andere info over het symposium.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 december 2011 het besluit goedgekeurd dat de specifieke brandveiligheidsnormen bepaalt waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen. Deze normen treden in voege vanaf 1 juli 2012.
Vanaf 1 januari 2013 moeten publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500 m² over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken en dit uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.
Op 20 december 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
In november 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 17 projecten goed voor een totaal bedrag van 20.906.446,61 euro.
Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen, en VIPA nodigen u graag uit op het Symposium 'Ruimte voor zorg' op 13 december 2011 in Brussel.
Op 30 november vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
In oktober 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 40 projecten goed voor een totaal bedrag van 115.908.053,89 EUR.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft 100 miljoen euro extra investeringsmiddelen vrijgemaakt voor het bouwen, en verbouwen van ouderen- en thuiszorgvoorzieningen.
Op 19 oktober 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
In september 2001 keurde minister Jo Vandeurzen 3 projecten goed voor een totaal bedrag van 565.094,29 euro.
Op 20 september 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Ten gevolge van technische werkzaamheden aan de website verwijzen alle links naar regelgeving momenteel naar de algemene pagina van Juriwel.
In augustus 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 1 project goed voor een totaal bedrag van 408.963,86 EUR.
Op vraag van de sector stelt de technische commissie brandveiligheid criteria ter beschikking om een verbeterd brandgedrag van (1) beklede meubelen, (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën te kunnen garanderen.
Het VIPA biedt zijn klanten met de life cycle cost analyse een instrument aan om hen toe te laten verantwoorde keuzes te maken bij het ontwerp en de keuze van systemen voor de realisatie van hun bouwproject.
I.s.m. vzw Enter heeft het VIPA een inspiratiebundel toegankelijkheid voor woonzorgcentra ontwikkeld. Voor de andere sectoren bekijkt het VIPA nu de timing en de specifieke noden.
In juli 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 1.095.000,35 EUR.
De technische problemen met juriwel, de website met alle regelgeving van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zijn opgelost. Alle links van de VIPA-website naar regelgeving werken terug.
Vanaf 1 augustus 2011 werkt Bart Permentier voor BLOSO.
Op 1 juli 2011 is het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 in werking getreden. Dit besluit maakt publiek private samenwerking (PPS) binnen het VIPA-toepassingsgebied concreet mogelijk.
Op 20 juli 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Met dit formulier verstrekt u administratieve gegevens over de gunning. Met die informatie kan het VIPA uw dossiers vlotter afhandelen.
In juni 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 5 projecten goed voor een totaal bedrag van 32.328.076,52 EUR.
Op 29 juni 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Op 16 juni 2011 is het besluit dat publiek private samenwerking (PPS) binnen het VIPA-toepassingsgebied mogelijk maakt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse Regering heeft in zijn vergadering van 10 juni 2011 het besluit dat is bedoeld om verschillende besluiten van het VIPA aan te passen aan het wijzigingsdecreet van 12 februari 2010, principieel goedgekeurd.
In mei 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 11 projecten goed voor een totaal bedrag van 20.322.418,02 EUR.
Op 18 mei 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Het VIPA-jaarverslag 2010 is gepubliceerd. U kunt dit en de vorige jaarverslagen nalezen op onze website onder de rubriek jaarverslagen.
In april 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 1.080.453, 65 EUR.
Het sectorbesluit van gezinnen met kinderen (nieuwe naam voor kinderdag-opvang), dat de Vlaamse Regering op 4 maart 2011 definitief heeft goed-gekeurd, is op 22 april 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Op 12 april 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
In maart 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 19 projecten goed voor een totaal bedrag van 158.808.449,60 EUR.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 18 maart 2011 het besluit dat publiek private samenwerking (PPS) binnen het VIPA-toepassingsgebied mogelijk maakt, definitief goedgekeurd.
Op 9 maart 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats.
De Vlaamse Regering heeft op 4 maart 2011 het sectorbesluit van gezinnen met kinderen (nieuwe naam voor kinderdag-opvang) definitief goedgekeurd.
Noorse universiteit zoekt partners voor Europees renovatie-project van verzorgingstehuizen en ziekenhuizen naar passief-huizen.
In februari 2011 keurde minister Jo Vandeurzen 2 projecten goed voor een totaal bedrag van 7.944.084,71 EUR.
RSS
Op 18 januari 2011 besliste de Vlaamse Regering een open oproep te lanceren voor projecten die innovatieve doorbraken implementeren in alle vormen van zorg.
Naar aanleiding van enige onduidelijkheid over de interpretatie van roerende investeringen in de ziekenhuizen formuleert de Vlaamse overheid haar standpunt.
In januari 2011 zijn er geen projecten goedgekeurd. De eerste coördinatiecommissie van 2011 vindt plaats op 4 februari 2011.
Op 4 februari 2011 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
De presentaties van de studiedag van 27 januari 2011 staan op de website.
RSS
De bouwindex 2011 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,57367.
Vanaf 1 januari 2011 kunt u het Bulletin der Aanbestedingen online raadplegen.
In december 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 39 projecten goed voor een totaal bedrag van 238.707.618,02 euro.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA bedraagt 6,9907 % .
RSS
Op 27 januari 2011 organiseert het VIPA in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel een studiedag over brandveiligheid en life cycle cost analyse voor de ouderenvoorzieningen.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 17 december 2010 het besluit dat publiek private samenwerking (PPS) binnen het VIPA-toepassingsgebied mogelijk maakt, principieel goedgekeurd.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 17 december 2010 het sectorbesluit van gezinnen met kinderen (nieuwe naam voor kinderdagopvang) principieel goedgekeurd.
Op 20 december 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Op 1 december 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze commissie.
Op 10 november 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze zitting.
Het huis van de psychiatrie
Op 25 november 2010 organiseren het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), het museum Dr. Guislain en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) de studiedag 'Het huis van de psychiatrie'.
In oktober 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 7.763.371,59 euro.
Het sectorbesluit voor de preventieve en ambulante gezondheidszorg en het sectorbesluit voor het algemeen welzijnswerk zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2010. Beide besluiten treden in werking op 29 oktober 2010.
Op donderdag 18 november 2010 vindt de studiedag Coöperaties en Zorg plaats in het Thermotechnisch instituut in Leuven.
Op 20 oktober 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze zitting.
In september 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 5 projecten goed voor een totaal bedrag van 8.296.020,16 euro.
Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaat vanaf vandaag door het leven als Zorginspectie. Zo maakt het inspectieagentschap in één woord duidelijk dat het actief is in het brede veld van Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren.
Met de goedkeuring van het wijzigend besluit van 4 juni 2010 (BS 25 juni 2010) hief de Vlaamse Regering het verplichte gunningsadvies van het VIPA voor aanvragers van VIPA-investeringssubsidies op.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 10 september 2010 de sectorbesluiten voor de preventieve en ambulante gezondheids-zorg en het algemeen welzijnswerk definitief goedgekeurd.
In augustus 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 2 projecten goed voor een totaal bedrag van 2.215.239,12 euro.
Op 10 september 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze zitting.
Het sectorbesluit voor de verzorgingsvoorzieningen, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010.
In juli 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 5 projecten goed voor een totaal bedrag van 1.689.987,05 euro.
Het besluit dat de alternatieve investeringssubsidies van het VIPA regelt, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010.
Het sectorbesluit voor de bijzondere jeugdbijstand, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2010.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 16 juli 2010 het besluit dat de alternatieve investeringssubsidies van het VIPA regelt, definitief goedgekeurd. Nu ligt het besluit ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 16 juli 2010 het sectorbesluit voor de verzorgingsvoorzieningen definitief goedgekeurd. Nu ligt het besluit ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 16 juni 2010 het besluit dat de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf vastlegt, principieel goedgekeurd.
In juni 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 10 projecten goed voor een totaal bedrag van 2.668.495,46 euro.
Het besluit tot aanpassing van verschillende VIPA-besluiten dat de Vlaamse regering op vrijdag 4 juni 2010 definitief goedkeurde, is op 25 juni 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 25 juni 2010 het besluit dat de alternatieve investeringssubsidies van het VIPA regelt, principieel goedgekeurd.
Op 30 juni 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze zitting.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 18 juni 2010 het sectorbesluit voor de bijzondere jeugdbijstand definitief goedgekeurd.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 18 juni 2010 de sectorbesluiten voor de preventieve en ambulante gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk principieel goedgekeurd.
Voor de periode 2010-2014 heeft minister Jo Vandeurzen in totaal 2,416 miljard euro uitgetrokken voor VIPA-investeringssubsidies in de 3 sectoren van de alternatieve financiering.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 4 juni 2010 het besluit tot aanpassing van verschillende VIPA-besluiten definitief goedgekeurd.
Naast de meest actuele regelgeving die u steeds via onze site op juriwel vindt, vindt u hier een regelgevingsagenda, waarin u steeds de meest actuele stand van zaken van de evoluties in de VIPA-regelgeving kunt raadplegen.
Om een goed inzicht te bekomen in de betaalplanning voor de klassieke investeringssubsidies, zal aan de betrokken initiatiefnemers gevraagd worden om tegen 30 juni 2010 een inschatting van de opvraging van deze subsidies te maken.
In mei 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 3.294.311,18 euro.
In opvolging van de EPI I-studie heeft het VIPA in 2009-2010 de EPI II-studie uitgevoerd, waarin een aantal recente realisaties en ontwerpen van woonzorgcentra zijn afgetoetst op basis van het maatregelenpakket dat voor E60 is opgesteld.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 21 mei 2010 het sectorbesluit voor de verzorgingsvoorzieningen principieel goedgekeurd. Als het besluit in het Staatsblad is gepubliceerd, vindt u het terug op onze website.
Op 19 mei 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Hierbij vindt u de agenda van deze zitting.
Het VIPA-jaarverslag 2009 is gepubliceerd. U kunt dit en de vorige jaarverslagen nalezen op onze website onder de rubriek jaarverslagen.
In april 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 8 projecten goed voor een totaal bedrag van 18.971.366,90 euro.
Op 7 april 2010 vindt de eerstvolgende coördinatiecommissie plaats. Vanaf nu publiceren we voor elke coördinatiecommissie de agenda op de website.
In maart 2010 keurde minister Jo Vandeurzen 5 projecten goed voor een totaal bedrag van 4.987.422,58 euro. Eén project betrof een aanvullende subsidiebelofte.
In afwachting van de herziening van het sectorbesluit voor de verzorgings- voorzieningen zal de coördinatiecommissie geen aanvraagdossiers van deze sector behandelen tot aan het zomerreces.
Eind 2009 heeft het VIPA de tevredenheid van zijn klanten over de VIPA-dienstverlening laten bevragen. Dit gebeurde voor de allereerste keer voor alle sectoren binnen het VIPA-toepassingsgebied.
In februari 2010 zijn er geen projecten goedgekeurd.
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 12 februari 2010 het decreet dat PPS mogelijk maakt in het VIPA-toepassingsgebied bekrachtigd en afgekondigd.
Op 3 februari 2010 gaf het Vlaams Parlement zijn goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat PPS mogelijk maakt binnen het VIPA-toepassingsgebied. Op 17 juli 2009 keurde de Vlaamse Regering dit ontwerp van decreet reeds goed.
In januari 2010 is geen coördinatiecommissie georganiseerd, waardoor er ook geen projecten zijn goedgekeurd.
Vandaag, 22 januari 2010, treden de VIPA-criteria duurzaamheid in werking.
De bouwindex 2010 voor de ziekenhuizen bedraagt 2,86430.
RSS
De bouwindex 2010 voor de VIPA-sectoren, met uitzondering van de ziekenhuizen, bedraagt 1,49139.
Vanaf 4 januari 2010 begint Nicole Broucke als stafmedewerker preventieve gezinsondersteuning bij de provinciale afdeling Limburg van de IVA Kind en Gezin in Hasselt.
RSS
Minister Jo Vandeurzen zal nog dit jaar voor alle VIPA-dossiers die administratief afgewerkt zijn en een gunstig advies van de coördinatiecommissie hebben gekregen, een subsidiebelofte/principieel akkoord verlenen.
In december 2009 keurde minister Jo Vandeurzen 30 projecten goed voor een totaal subsidiebedrag van 86.920.697,62 euro.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA bedraagt 7,3105 % .
In november 2009 keurde minister Jo Vandeurzen 12 projecten goed voor een totaal subsidiebedrag van 11.973.068,54 euro.
Op 15 december 2009 vindt de opstartvergadering van de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) plaats.
Op 19 november 2009 ondertekende Vlaams minister Jo Vandeurzen het nieuwe ministerieel besluit VIPA-criteria duurzaamheid. Dit besluit bepaalt de criteria die het VIPA hanteert voor de toetsing van investeringsdossiers aan de principes van duurzaamheid.
Het marktonderzoeksbureau Significant voert momenteel in opdracht van het VIPA een klantentevredenheidsonderzoek uit. Begin 2010 zijn de resultaten van dit onderzoek gekend.
Vanaf vandaag kan u terecht op onze volledig vernieuwde VIPA-website. Hij bevat meer informatie en is ook toegankelijker voor u als gebruiker. Deze vernieuwde VIPA-site is voor ons hét communicatiemiddel om u de meest actuele informatie te bezorgen.
In oktober 2009 heeft minister Jo Vandeurzen de volgende 8 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 5.689.371,82 euro.
De omzendbrief van 28 oktober 2008 is van toepassing op overheidsopdrachten die door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd worden.
Vanaf 1 oktober geniet Willy Beyens van een welverdiend pensioen. 
In september 2009 keurde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, volgende 7 projecten goed voor een bedrag van 481.549,08 EUR.
De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het besluit goed tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Het jaarverslag 2008 is gepubliceerd op onze website.
Op 17 juli 2009 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van wijziging van VIPA-decreet definitief goed. Deze wijziging maakt PPS (publiek-private samenwerking) mogelijk voor voorzieningen die een beroep willen doen op VIPA-investeringssubsidies.
Het VIPA-sectorbesluit voor voorzieningen van personen met een handicap is aangepast aan de verschillende ontwikkelingen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad zal dit besluit hier verschijnen.
Het was een zeer gevarieerd en geboeid publiek dat maandag 4 mei in Hasselt in aanwezigheid van Minister Heeren, de verschillende gastsprekers aanhoorde tijdens de studienamiddag 'Bouwen aan zorg' georganiseerd door VIPA en de Vlaams Bouwmeester.
De modaliteiten uit de omzendbrief van 18 augustus 2008 MOW 2008/01 van 18 augustus 2008 met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijgingen van ferrometalen en ruw gietijzerzijn niet van toepassing voor het VIPA.
De gebruikstoelage dient geboekt te worden als een kapitaalsubsidie.
RSS
De Vlaamse Bouwmeester lanceert opnieuw zijn tweejaarlijkse wedstrijd "Prijs Bouwheer".
In bijgaande tekst wordt meer uitleg verstrekt over de toepassing van de onderhandelingsprocedure bij VIPA-dossiers:
RSS
De bouwindex voor 2009 is bekend. Voor de ziekenhuizen komt de nieuwe index neer op 2,83771. Voor alle andere VIPA-sectoren op 1,49761. Meer informatie vindt u op onderstaande link. Actuele bouwindex
De coëfficient voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA bedraagt 7,7696 % voor 2009.
De Vlaamse Regering nam kennis van de nieuwe prioriteiten-criteria die in 2009 zullen toegepast worden voor het honoreren van de administratief afgewerkte aanvragen tot principieel akkoord in de sector van de ouderen- en thuiszorg.
De Vlaamse Regering nam kennis van de nieuwe prioriteitencriteria die in 2009 zullen toegepast worden voor het honoreren van de administratief afgewerkte aanvragen tot principieel akkoord in de sector van de ouderen- en thuiszorg.
Het VIPA heeft de verplichting tot integratie van kunstwerken in openbare gebouwen en in door de overheid gesubsidieerde gebouwen (decreet 1986) als ontvankelijkheidsvereiste in haar regelgeving ingeschreven via de omzendbrief van 7 februari 1996.
Op woensdag 10 december 2008 organiseerde het VIPA op de campus van het VLEKHO - HUBrussel zijn jaarlijkse studiedag met dit jaar als thema "Energiebeheersing en duurzaamheid in rusthuizen".
Recent werd de regelgeving van het VIPA gewijzigd door middel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008.
Vandaag keurde de Vlaamse Regering op vraag van minister Steven Vanackere een besluit over de normen voor brandveiligheid in de voorzieningen voor kinderopvang definitief goed.
De omzendbrief van 8 september 2008 bepaalt de subsidiëring van de bijzondere uitrusting in revalidatiecentra. Deze omzendbrief bevat een lijst van apparatuur die subsidiabel zijn, zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd voor de initiatiefnemers.
Afhankelijk van de financieringswijze en van de sector, heeft het financiële team van het VIPA specifieke modellen ontwikkeld. Deze voor de klassieke en alternatieve financiering werden tevens aangepast en verfijnd voor vzw-voorzieningen.
Op de infosessie bij Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële sector) heeft Marc Cockx toelichting gegeven over de VIPA-procedures en de nakende wijzigingen op dit vlak. Liesbet Bohets lichtte de VIPA-waarborgregeling toe.
In de alternatieve financieringsprocedure dient de initiatiefnemer het bevel tot aanvang van de werken te geven of de bestelling te plaatsen voor het project binnen 2 jaar na de datum van principieel akkoord, zo niet vervalt het principieel akkoord.
De Vlaamse overheid geeft met subsidies een impuls aan het opstarten van projecten en initiatieven die passen in de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) ondersteunt, samen met het Vlaams Energieagentschap (VEA), innovatieve demonstratieprojecten die energiegerelateerd en gebonden zijn aan publiek toegankelijke gebouwen groter dan 1.000 m².
Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten alle gebruikers van publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen beschikken.
Developed by RealDolmen