Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Subsidies

- Procedure aanvraagdossiers ingediend vóór de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016

 

Procedure aanvraagdossiers ingediend vanaf de inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15/01/2016

Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

 
Het VIPA komt tussen in de bouwkost voor een vast bedrag per m2 dat overeen komt met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost. Het betreft de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen. Afhankelijk van de aard van de werken komt het VIPA forfaitair tussen in de bouwkost, of op basis van de goedgekeurde raming (en eindafrekening).
 
De aankoop van een gebouw al dan niet in combinatie met verbouwingen kan ook gesubsidieerd worden.  De aankoop van grond subsidieert het VIPA niet.
 

Voortraject

Wanneer u een aanvraag wenst op te starten, neemt u contact op met de teamverantwoordelijke van het bouwtechnisch team waarna u een bouwtechnisch adviseur zal toegewezen krijgen. Deze adviseur zal afhankelijk  van uw vraag een eerste informatievergadering houden of een planbespreking organiseren samen met de adviseur van het functioneel agentschap. Het verslag van die planbespreking vormt een noodzakelijk dossierstuk van de subsidieaanvraag. U kan ook indien gewenst een administratieve begeleidingsvergadering aanvragen (vipa@vlaanderen.be).  

 

Subsidieaanvraag en subsidiebelofte

Indienen aanvraag

U bezorgt het VIPA de subsidieaanvraag elektronisch via vipa@vlaanderen.be. Van de plannen dienen 2 papieren exemplaren te worden bezorgd.
 
Ontvankelijkheid
U krijgt steeds een ontvangstbewijs en binnen de 14 dagen na ontvangst volgt een bericht van ontvankelijkheid.  Indien er stukken ontbreken kan het dossier niet ontvankelijk worden verklaard en worden de ontbrekende stukken opgevraagd.
 
Evaluatie 1
De bouwtechnisch, functioneel en financieel adviseur maken de eerste evaluatie op en hebben hiervoor 60 dagen tijd. Indien ze op basis van uw ingediende dossier vragen hebben, kunnen zij u hiervoor bijkomend contacteren.
 
De subsidieaanvraag met de 3 adviezen wordt geagendeerd op de coördinatiecommissie. Deze commissie bestaat uit 6 personen: 3 leden van de administratie, de inspecteur van financiën, een vertegenwoordiger van het kabinet van de bevoegde minister. Zij beoordelen de subsidieaanvraag op basis van objectieve criteria en bepalen het bedrag van de subsidiebelofte. De commissie adviseert de minister.
 
De subsidieaanvraag met de positieve evaluatie van de coördinatiecommissie én met de stedenbouwkundige vergunning wordt voorgelegd aan de minister. De minister kan daarop de subsidiebelofte geven. Met het verlenen van de subsidiebelofte is er zekerheid over het subsidiebedrag voor uw infrastructuurproject. Op dat moment wordt het bedrag voor het project ook daadwerkelijk vastgelegd binnen het VIPA-budget.
 
Uitzondering: klassieke dossiers met een ontvankelijke aanvraag van vóór 2016 kunnen een subsidiebelofte krijgen op basis van het bij hun dossier toegevoegde stedenbouwkundig attest. Alternatieve dossiers die ingekanteld werden in de klassieke kunnen een belofte krijgen zonder stedenbouwkundig attest/vergunning. 
 
Als er een aanvraag met autofinanciering werd ingediend, kan na de positieve evaluatie van de coördinatiecommissie en formele berichtgeving daarover, het aanvangsbevel voor de werken worden gegeven of kan de aankoop gebeuren. 
 
Geldigheid van de subsidiebelofte en wijzigingen aan de subsidiebelofte
De subsidiebelofte is twee jaar geldig. Binnen die termijn dient het bevel van aanvang tot de werken gegeven te worden. De geldigheidstermijn van de subsidiebelofte kan, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, door de minister worden verlengd in geval van overmacht.
 
Uiterlijk 90 kalenderdagen voor het bevel tot aanvang van de werken die betrekking hebben op het project, kan een wijziging van de subsidiebelofte aangevraagd worden. Die aanvraag tot wijziging wordt omstandig gemotiveerd en bevat de stukken die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag van de oorspronkelijke subsidiebelofte. 
 
Als de overschrijding van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte meer dan 10% bedraagt van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte, wordt de gewijzigde subsidiebelofte opnieuw voorgelegd voor advies aan de coördinatiecommissie.
 
Als de overschrijding van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte kleiner is dan of gelijk is aan 10% van het bedrag van de oorspronkelijke subsidiebelofte, wordt het ontwerp van beslissing over de gewijzigde subsidiebelofte opgemaakt door het VIPA en ter beslissing voorgelegd aan de minister.
 

Start investering, subsidiebetalingen en evaluatie 2 en 3

Na het krijgen van de subsidiebelofte kan het bevel van aanvang van de werken worden gegeven of kan de aankoopakte worden verleden of de bestelling (uitrusting & meubilair) worden geplaatst. Een kopie van het aanvangsbevel, de akte of de bestelling moet onmiddellijk aan VIPA worden bezorgd. Die datum is van belang voor de geldigheidstermijn van de subsidiebelofte en voor de indexering van het subsidiebedrag met de bouwindex.
 
De subsidie voor werken wordt in 5 schijven betaald. Voor iedere schijf wordt een aparte aanvraag ingediend. De betalingen gebeuren naarmate de werken vorderen. De vordering van de werken wordt als volgt bepaald:
1. Bedrag berekend bouwplafond = 10/6*investeringssubsidie, wordt vastgesteld door 
    de coördinatiecommissie.
2. De som van de ingediende facturen wordt vergeleken met het berekend 
    bouwplafond.

 

​Schijf 1 ​Eerste factuur.
 
Indienen:
- ​factuur
-​ overzicht van de gunningen in sjabloon door het VIPA opgesteld​​
​Betaling van 25% van de investeringssubsidie.​
​Schijf 2
​Werken zijn 50% gevorderd = de som van de facturen bedraagt 50% van het berekend bouwplafond.
 
Indienen:
- facturen
- update overzicht van de gunningen in sjabloon door VIPA opgesteld;
- aanvraag evaluatie 2
​Betaling van 25% van de investeringssubsidie​ ​Evaluatie 2 wordt aangevraagd, betaling kan doorgaan​.
​Schijf 3
​Werken zijn 75% gevorderd = de som van de facturen bedraagt 75% van het berekend bouwplafond.
 
Indienen:
- facturen
- update van de gunningen in sjabloon door VIPA-opgesteld
​Betaling van 25% van de investeringssubsidie Betaling kan doorgaan​
​Schijf 4 ​Ingebruikname Betaling van 15% van de investeringssubsidie Uitbetaling voorwaardelijk​ i.f.v. positieve evaluatie 2​
​Schijf 5
​Ten vroegste 1 jaar na ingebruikname aanvragen 5e schijf.
 
Indienen:
- aanvraag evaluatie 3
- facturen
- eindstaten
​Betaling van 10% van de investeringssubsidie. 

Behalve bij verbouwing: subsidie wordt bijgesteld op van van de eindafrekening​
​Evaluatie 3 wordt aangevraagd; uitbetaling voorwaardelijk i.f.v. positieve evaluatie 3

 

De subsidie voor een aankoop wordt betaald bij het voorleggen van de authentieke akte.
 

Evaluatie 2: tijdens de werken 
Een evaluatiemoment is voorzien tijdens de werken. Dit is om een stand van zaken van de voortgang van het project op te maken. De timing hiervan is voorzien ten vroegste 1 jaar na het bevel van aanvang op de werken. De werf moet m.a.w. al goed gevorderd zijn. 

De evaluatie wil de conformiteit met de subsidiebelofte vaststellen, en omvat een controle op de principes van de wetgeving overheidsopdrachten.

Evaluatie 3: de eindevaluatie
Dit evaluatiemoment komt ten vroegste 1 jaar na de ingebruikname van het gebouw

De werken zijn allemaal definitief opgeleverd, of u bent nog in het proces van definitieve oplevering. 

Het kunstwerk is gerealiseerd. 

De eindafrekening is beschikbaar, de finale bouwkost kan vastgesteld worden op basis van de eindafrekening. 

 

VIPA-waarborg

Er kan maximaal 2/3 van subsidiebelofte worden gewaarborgd. 

 
 
 
Developed by RealDolmen