Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Hulp aan gedetineerden

Wie verdacht wordt van een misdrijf of daarvoor gestraft is, wordt de vrijheid ontnomen, maar hij of zij mag niet de toegang tot hulp- en dienstverlening worden ontzegd. Dat is de basisgedachte. 

Sinds de staatshervorming van 1980 is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden. Deze bevoegdheid strekt zich uit over vele domeinen - zelfs tot binnen de gevangenismuren. De Vlaamse Gemeenschap heeft een bevoegdheid op vlak van sociale hulpverlening aan gedetineerden en dit met het oog op hun re-integratie. Sinds deze staatshervorming nam de Vlaamse Gemeenschap verschillende stappen om haar bevoegdheid binnen de muren op te nemen. Zo werden de diensten voor justitieel welzijnswerk in 1985 erkend en gesubsidieerd en werd in 1994 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Federale staat betreffende de sociale hulpverlening aan gedetineerden.

Op 8 december 2000 keurde de Vlaamse Regering het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goed. Dit plan vertaalde de Vlaamse bevoegdheid om sociale hulpverlening aan te bieden aan gedetineerden in doelstellingen. Samen met het bijkomend implementatieplan – dat dateert van 2007 – vormde het strategisch plan de basis om hulp- en dienstverlening te organiseren in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Na een pilootfase van een aantal jaren werden de principes van dit strategisch plan verankerd in het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (pdf, 222 kB).

Het decreet van 8 maart 2013 stelt dat gedetineerden, die door hun detentie hun recht op vrijheid verliezen, maar hun andere grondrechten blijven behouden; waaronder ook het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Deze hulp- en dienstverlening strekt zich uit over verschillende domeinen zoals onderwijs, cultuur, tewerkstelling, sport, gezondheid, welzijn, … . Organisaties die hulp- en dienstverlening op deze domeinen ‘buiten de muren’ aanbieden aan de ‘vrije’ burger, trachten dit aanbod ook ‘binnen de muren’ aan te bieden aan gedetineerden. Het is dankzij dit hulp- en dienstverleningsaanbod dat gedetineerden concrete ‘sleutels’ aangereikt krijgen – bijvoorbeeld lessen om een attest/diploma te behalen, begeleiding bij de zoektocht naar werk, etc. – die hen voorbereiden op hun terugkeer naar de samenleving en dat hun detentieperiode op een humane wijze verloopt.

In alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel wordt hulp- en dienstverlening georganiseerd door een samenwerking tussen vele partners zoals VDAB, De Rode Antraciet, het volwassenenonderwijs en basiseducatie, de centra geestelijke geozndheidszorg, het Algemeen Welzijnswerk, het Justitieel Welzijnswerk, het penitentiair personeel, …  

In het decreet van 8 maart 2013 is opgenomen dat de Vlaamse Regering per legislatuur een strategisch plan (pdf, 785 kB) opmaakt waarin bepaald wordt waarop prioritair ingezet moet worden met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De Gemengde Commissie, waarin alle betrokken beleidsdomeinen vertegenwoordigd zijn, volgt de uitvoering van dit strategisch plan op. De beleidslijnen uit dit strategisch plan worden vertaald in een lokaal actieplan op maat van elke gevangenis. Dit actieplan wordt opgemaakt door het lokale beleidsteam dat voorgezeten wordt door de beleidscoördinator. Een lokaal coördinatieteam volgt de concrete uitvoering op.

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond de hulp aan gedetineerden?

De afdeling Welzijn en Samenleving coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau. Op bovenlokaal niveau heeft ze daartoe overleg met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de FOD Justitie. Op lokaal niveau leiden de Vlaamse beleidscoördinatoren – personeelsleden van de afdeling Welzijn en Samenleving – het geheel aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doen dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.
 
 
 
Developed by RealDolmen