Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Hulp aan gedetineerden

Sinds de staatshervorming van 1980 is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden. Deze bevoegdheid strekt zich uit over vele domeinen - zelfs tot binnen de gevangenismuren. De Vlaamse Gemeenschap heeft een bevoegdheid op vlak van sociale hulpverlening aan gedetineerden en dit met het oog op hun re-integratie. Sinds deze bewuste staatshervorming nam de Vlaamse Gemeenschap al verschillende stappen om haar bevoegdheid binnen de muren op te nemen. Zo werden de diensten voor justitieel welzijnswerk in 1985 erkend en gesubsidieerd en werd in 1994 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Federale staat betreffende de sociale hulpverlening aan gedetineerden.

Op 8 december 2000 keurde de Vlaamse Regering het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goed. Dit plan is een vertaling van de Vlaamse bevoegdheid om sociale hulpverlening aan te bieden aan gedetineerden. Samen met het bijkomend implementatieplan – dat dateert van 2007 – vormt het strategisch plan de basis om hulp- en dienstverlening te organiseren in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel.

De idee achter dit plan is dat gedetineerden door hun detentie hun recht op vrijheid verliezen, maar hun andere grondrechten blijven behouden; waaronder ook het recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Deze hulp- en dienstverlening strekt zich uit over verschillende domeinen zoals onderwijs, cultuur, tewerkstelling, sport, gezondheid, welzijn, … . Organisaties die hulp- en dienstverlening op deze domeinen ‘buiten de muren’ aanbieden aan de ‘vrije’ burger, trachten dit aanbod ook ‘binnen de muren’ aan te bieden aan gedetineerden. Het is dankzij dit hulp- en dienstverleningsaanbod dat gedetineerden concrete ‘sleutels’ aangereikt krijgen – bijvoorbeeld lessen om een attest/diploma te behalen, begeleiding bij de zoektocht naar werk, etc. – die hen voorbereiden op hun terugkeer naar de samenleving.

In alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel wordt hulp- en dienstverlening georganiseerd door een samenwerking tussen vele partners zoals VDAB, De Rode Antraciet, het VOCVO, de CGG, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Justitieel Welzijnswerk, het penitentiair personeel, …  

De principes uit het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden werden verankerd in het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond de hulp aan gedetineerden?

De afdeling Welzijn en Samenleving coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau. Op bovenlokaal niveau heeft ze daartoe overleg met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de FOD Justitie. Op lokaal niveau leiden de Vlaamse beleidscoördinatoren – personeelsleden van de afdeling Welzijn en Samenleving – het geheel aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doen dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.

 
 
 
Developed by RealDolmen