Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Wie zijn wij?

Missie, visie en waarden.

Missie

Wij dragen beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend bij aan een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor mensen wiens stem moeilijk wordt gehoord.
Visie
(op welke wijze proberen we de missie te realiseren)

We zijn een innoverende en geïntegreerde organisatie die op gefundeerde wijze efficiënt en participatief werkt en samenwerkt om duurzame resultaten te halen voor het welzijn van iedereen en in het bijzonder van de meest kwetsbaren. 

 

Organisatie

Organogram van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Organogram van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Organogram van de afdeling Welzijn en Samenleving
De afdeling bestaat uit vier teams en staat onder leiding van
Marijke Enghien, Afdelingshoofd
E-mail: marijke.enghien@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 49
Het team  Subsidiëring en Financiën staat in voor
 • beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering inzake financieel beleid en het beleid rond loon- en arbeidsvoorwaarden,
 • subsidiëring van het algemeen welzijnswerk, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, vrijwilligerswerk en regionaal welzijnsoverleg en opvoedingsondersteuning, erkenningen van instellingen met belastingvrijstelling,
 • interne controle, monitoring en rapportering.
 • opvolgen begroting
 • financiële controle en analyse
 • de coördinatie van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social / non-profitsector
Contactpersoon: Marcel Lauwers
E-mail:
marcel.lauwers@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 83
Het team Welzijnswerk geeft
beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rond volgende thema’s m.b.t.
 • algemeen welzijnswerk
 • forensisch welzijnswerk
 • samenlevingsopbouw
 • lokaal sociaal beleid
 • vrijwilligerswerk
 • schuldbemiddeling
 • armoedebestrijding
Het team Welzijnswerk erkent tal van organisaties: armoedeverenigingen, instituten voor samenlevingsopbouw, centra voor algemeen welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties, diensten voor schuldbemiddeling, centra voor teleonthaal,...
Contactpersoon: Sofie Herroelen
E-mail:
sofie.herroelen@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 46
Het team Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden op
 • bovenlokaal niveau: hiervoor overlegt ze met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de Federale Overheidsdienst Justitie.
 • lokaal niveau: leidt ze de hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doet dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties. De contactgegevens per gevangenis zijn terug te vinden op www.welzijnensamenleving.be
Contactpersoon: Herwig Hermans
E-mail:
herwig.hermans@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 27
Het team Coördinatie Armoedebestrijding
Coördineert en ondersteunt het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid en levert in dit kader advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor armoedebestrijding:
 • Bijdragen tot de opmaak, de opvolging en de uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.
 • Zorgen voor informatieuitwisseling tussen de aandachtsambtenaren inzake armoedebestrijding en de sector.
 • Ondersteunen de voorbereiding van en de afstemming tussen internationale, federale en intergewestelijke dossiers.
 • Zorgen voor de (financiële) ondersteuning van organisaties en belangrijke initiatieven op het vlak van armoedebestrijding.
 • Instaan voor het transitiemanagement inzake kinderarmoedebestrijding. Via dit proces willen we evolueren van een beleid dat overwegend inzet op curatieve maatregelen naar een beleid met meer preventieve acties.
Contactpersoon: Koen Devroey
E-mail:
koen.devroey@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 32 76
 
Het team Ondersteuning Werking ondersteunt de andere teams in de afdeling en het afdelingshoofd op het vlak van
 • secretariaat
 • interne en externe communicatie
 • klachten
 • redactie rechtenverkenner.be
 • informatiebeleid
 • ondersteuning
E-mail: welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 30
Fax: 02 553 33 60

 

 
Organogram van de afdeling Welzijn en Samenleving

 
 
 
Developed by RealDolmen