Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Wie zijn wij?

Missie, visie, waarden en Kerntaken.

Missie, visie en waarden

 

Wij dragen beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend bij aan gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor medemensen van wie de stem moeilijk wordt gehoord.

Wij doen dit door:

 • Volwaardige partners te zijn van het beleid
 • Coördineren van en meewerken aan een geïntegreerd beleid
 • Meewerken aan de creatie van een draagvlak voor welzijn in het algemeen, met expliciete aandacht voor bepaalde doelgroepen
 • Erkennen, subsidiëren en aansturen van organisaties
 • Creëren van voorwaarden voor dienst- en hulpverlening
 • Toezien op een efficiënte en effectieve besteding van de middelen

Wij staan voor:

 • De waardegebonden competenties van de Vlaamse overheid: betrouwbaarheid, klantgerichtheid, samenwerken en voortdurend verbeteren
 • Expertise en deskundigheid
 • Doelmatig werken, geëngageerd zijn en nemen van initiatief
 • Open communiceren en dialoog
 • Een aangename en respectvolle werkomgeving

Kerntaken

 

De Afdeling Welzijn en Samenleving is een van de zes afdelingen van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), binnen het gelijknamige beleidsdomein.

De afdeling bestaat uit een centrale administratie met een 30-tal personeelsleden en beleidsmedewerkers in de Vlaamse gevangenissen.
De afdeling is opgesplitst in drie teams:

Algemene werking en financiën: 

 • interne strategische planning
 • informatiesteunpunt
 • monitoring en rapportering
 • kennisbeheer
 • subsidiëring met middelen van de Nationale Loterij
 • financiële controle van subsidies en overheidsopdrachten
 • interne controle

Algemeen en forensisch welzijnswerk 

 • beleidsontwikkeling en -uitvoering inzake algemeen welzijnswerk, forensisch welzijnwerk, integrale gezinshulp en opvoedingsondersteuning:
  • armoede en sociale uitsluiting
  • problemen in de persoonlijke levenssfeer
  • gezins- en opvoedingsproblemen
  • relationele problemen (partnerrelatie, ouder-kind-relatie)
  • intrafamiliaal geweld
  • slachtofferschap
  • problemen ten gevolge van detentie
 • implementatie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening voor gedetineerden
 • erkenning en subsidiëring van de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de centra voor integrale gezinszorg
 • subsidiëring van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning
 • subsidiëring van ondersteuningsorganisaties: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk, Trefpunt Zelfhulp

Samenleving

 • beleidsontwikkeling en -uitvoering inzake armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, vrijwilligerswerk en regionaal welzijnsoverleg
 • website Rechtenverkenner
 • klachtenbehandeling
 • subsidiëring in het kader van het algemeen welzijnsbeleid

Organisatie

Organogram van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

 Organogram van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Organogram van de afdeling Welzijn en Samenleving

 
Organogram van de afdeling Welzijn en Samenleving

Samenstelling afdeling

 

Afdelingshoofd a.i.

Marijke Enghien
E-mail: marijke.enghien@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 49
 

Secretariaat

E-mail: welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 30
Fax: 02 553 33 60
 

Team Algemene Werking en Financiën

Contactpersoon: Marcel Lauwers
E-mail: marcel.lauwers@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 83
 

Team Algemeen en Forensisch Welzijnswerk

Subsidies en erkenningen van voorzieningen
Contactpersoon: Sofie Herroelen
E-mail: sofie.herroelen@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 46

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Contactpersoon: Herwig Hermans
E-mail: herwig.hermans@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 27
 

Team Samenleving

Contactpersoon: Koen Devroey
E-mail: koen.devroey@wvg.vlaanderen.be
Tel.: 02 553 32 76

 
 
 
Developed by RealDolmen