Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Schuldbemiddeling

Heel wat gezinnen worden geconfronteerd met overmatige schuldenlast. Eind 2012 stonden in Vlaanderen (exclusief Brussel-hoofdstad) 127.732 personen met afbetalingsmoeilijkheden geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. In Vlaanderen (exclusief het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) stonden eind 2012 ook 49.175 berichten van ‘toelaatbaarheid van collectieve schuldenregeling’ uit. De erkende instellingen voor schuldbemiddeling ervaren deze problematiek in hun dagelijkse werking. In 2012 kregen 66.060 gezinnen budget- en/of schuldhulpverlening bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW of Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Instellingen voor schuldbemiddeling

Een OCMW of een CAW kan erkend worden als instelling voor schuldbemiddeling. Zij helpen mensen met financiële problemen om hun budget te beheren en kunnen bemiddelen bij schuldeisers. Er zijn 332 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Heeft u hulp nodig, contacteer dan een instelling voor schuldbemiddeling in uw buurt (nieuw venster).

Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks een jaarverslag indienen en een basisregistratie van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden. De modelformulieren en toelichting hiervoor kunt u downloaden in de rubriek “Formulieren”.

Vlaams Centrum Schuldenlast

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren betrokken bij de schuldproblematiek. Het VCS geeft onder meer opleiding aan schuldbemiddelaars, houdt een handboek voor schuldbemiddeling bij, heeft een juridische helpdesk, bouwt een documentatiecentrum schuldoverlast uit, zet preventieacties op, stimuleert methodiekontwikkeling en formuleert beleidsaanbevelingen rond schuldenlast.

Vlaams Platform Schuldoverlast

Op het Vlaams Platform Schuldoverlast wisselden experten en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren ervaringen uit. Het Vlaams Platform Schuldoverlast was actief tot begin 2012, en is daarna overgegaan in de werkgroep beleidsaanbevelingen van het Vlaams Centrum Schuldenlast.

Subsidiering samenwerkingsverbanden schuldhulpverlening

​Op initiatief van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin subsidieerde de Vlaamse overheid 15 samenwerkingsverbanden schuldbemiddeling. Dit gebeurde op projectmatige basis van 2010 tot en met 2013. De samenwerkingsverbanden werkten aan twee doelstellingen:

  1. Preventie-initiatieven nemen en nazorg voorzien om (herval in) schuldenlast te voorkomen.
  2. Initiateven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening , om mensen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

Omdat deze projecten positief werden geëvalueerd werd ervoor gekozen om de samenwerkingsverbanden regulier te subsidiëren vanaf 2014. Hiervoor wordt 1.244.000 euro vrijgemaakt voor het werkjaar 2015.

Elk samenwerkingsverband bestaat uit een netwerk van erkende instellingen voor schuldbemiddeling dat in het werkgebied werkt aan het voorkomen en terugdringen van schuldenlast.  Het samenwerkingsverband kan enkel gesubsidieerd worden als de volgende actoren er deel van uitmaken: alle OCMW’s, het CAW dat erkend is krachtens het decreet betreffende het algemeen welzijnswerk en alle verenigingen waar armen het woord nemen. De minister kan op gemotiveerde wijze afwijkingen toestaan van deze samenstelling.

Het CAW dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband neemt het budgethouderschap op. Indien het CAW dit niet doet, dan duidt de stuurgroep van het samenwerkingsverband een andere organisatie met rechtspersoonlijkheid aan om de rol van budgethouder op te nemen.

Alle documenten voor een subsidieaanvraag 2015 vindt u bij formulieren.

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond schuldbemiddeling?

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent OCMW's, OCMW-verenigingen en CAW's als instellingen voor schuldbemiddeling. Ze verleent jaarlijks een subsidie aan het Vlaams Centrum Schuldenlast en kent subsidies toe aan samenwerkingsverbanden tussen de instellingen voor schuldbemiddeling. De afdeling is ook betrokken bij verschillende initiatieven ter preventie van overmatige schulden. 
 

Links

Instellingen voor schuldbemiddeling (nieuw venster)

Vlaams Centrum Schuldenlast (nieuw venster) 

Centrale voor kredieten aan particulieren (nieuw venster)

Federale overheidsdienst Economie - collectieve schuldenregeling (nieuw venster)

 
 
 
Developed by RealDolmen