Opgelet voor valse inspecties
25-4-2016

We vernemen dat sommige kinderopvangvoorzieningen telefonisch worden benaderd door mensen die zich voordoen als inspecteur, soms van Zorginspectie, soms van Kind en Gezin.

Inspecties organisatie ondersteuning in de gevangenissen
4-3-2016

Tussen 15 maart en 30 juni 2016 zal Zorginspectie nagaan in welke mate en op welke manier de personeelsleden van de CAW ‘s de organisatie ondersteuning in de gevangenissen invullen.

Omzendbrief algemene ziekenhuizen
25-2-2016

In januari 2012 ontving de sector van de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen een omzendbrief met de belangrijkste krachtlijnen van het nieuw toezichtmodel.

Inspecties grensoverschrijdend gedrag Gehandicaptenzorg
23-2-2016

Vanaf 15 maart 2016 start Zorginspectie met thematisch toezicht op de aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen gehandicaptenzorg.

Kraamzorg Opvolgingsinspecties
7-8-2015

Op 9 juli werd gestart met de inspecties in de centra voor kraamzorg. Deze werden in 2003 geïntegreerd binnen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT).

Gemeenschapsinstellingen: opvolgingsinspecties van het actieplan voor de rechten van de jongeren
10-7-2015

Na de inspecties in de gemeenschapsinstellingen en in het toenmalig gesloten federaal centrum De Grubbe in 2012 werd door de betrokken instellingen een gezamenlijk actieplan opgesteld.

CAW: inspecties in het kader van de fusie
10-7-2015

Vanaf 1 januari 2014 werden de erkende CAW immers samengevoegd tot 11 regionale Centra Algemeen Welzijnswerk met een basisaanbod van hulp- en dienstverlening in Vlaanderen.

Zelfevaluatie Gehandicaptenzorg
25-6-2015

​In het najaar 2015 start Zorginspectie binnen gehandicaptenzorg met toezicht op de zelfevaluatie.

Rapport gedwongen opname 2013
22-6-2015

Jaarlijks schetst Zorginspectie een beeld van de gedwongen opname in Vlaanderen. Dat gebeurt op basis van informatie die de verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen registreren.

Bijzondere jeugdzorg: inspecties i.k.v. het kwaliteitsdecreet
9-6-2015

​Op 1 juni 2015 werd een aanvang gemaakt met de inspecties in de Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg in het kader van het kwaliteitsdecreet.

Legitimatie inspecteurs
28-5-2015

Zorginspectie stelt sporadisch vast dat personen zich voorstellen als inspecteur bij kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dat niet zijn. Inspecteurs van Zorginspectie hebben te allen tijde een officiële legitimatiekaart op zak.

Rapporten diensten voor maatschappelijk welzijn en regionale dienstencentra
27-5-2015

De rapporten van de inspecties bij de diensten voor maatschappelijk welzijn en de regionale dienstencentra zijn gepubliceerd.

Inspectieverslagen AZ op website Zorginspectie
6-5-2015

De verslagen van de ziekenhuisinspecties die Zorginspectie uitvoert, zijn vanaf nu online te consulteren voor iedere burger.

Bijzondere jeugdzorg: participatie van de jongere/context in de hulpverlening
12-3-2015

In 2014 werden de organisaties bijzondere jeugdzorg met verblijf en dagbegeleiding geïnspecteerd op de mate waarin jongeren en hun context kunnen participeren in de hulpverlening.

Proefinspecties in de kinderopvang
5-3-2015

Zorginspectie organiseerde proefinspecties n.a.v. de gewijzigde regelgeving in de kinderopvang. De bevindingen werden gepubliceerd in een beleidsrapport. Dat kunt u hier inkijken.

Fusie Zorginspectie en Departement WVG
17-12-2014

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt het nieuwe organogram voor waarin Zorginspectie vanaf 1 januari 2015 zal verder bestaan als twee aparte afdelingen. E-mail, contactgegevens en huisstijl wijzigen eveneens.

Zorgtraject 2: de internistische patiënt
9-12-2014

Vanaf 2015 start Zorginspectie met de inspecties binnen het zorgtraject van de internistische patiënt. Op 11 december organiseerde Zorginspectie een communicatiemoment in de aanloop tot die inspectieronde. Alle info kan u hier terugvinden.

Vrijetijdsorganisaties erkend door het VAPH: resultaten inspectieronde
13-11-2014

Eind 2013 werd bij alle vrijetijdsorganisaties, erkend en gesubsidieerd door het VAPH, nagegaan of de werking voldoet aan de verschillende erkenningsvoorwaarden. Het syntheserapport bundelt de belangrijkste vaststellingen.

Rapport multidisciplinaire teams
13-11-2014

De multidisciplinaire teams werden geïnspecteerd in de periode april 2012 – september 2013, met focus op de minimale kwaliteitseisen. Zorginspectie bracht de bevindingen samen in een syntheserapport.

Centra voor integrale gezinszorg
24-10-2014

Sinds 1 januari 2014 werden de CIG toegevoegd aan de voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg. Zorginspectie zal tussen 3/11/2014 en 31/01/2015 nagaan of ze voldoen aan de nieuwe voorwaarden. In het artikel vindt u het modelverslag.

Diensten voor pleegzorg
24-10-2014

Sinds 1 januari 2014 is er 1 dienst voor Pleegzorg per provincie. Zorginspectie zal tussen 3 november en 12 december 2014 nagaan of de nieuwe diensten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. In het artikel vindt u de documenten.

Proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang
13-8-2014

Na een intens voorbereidingsparcours organiseert Zorginspectie in de loop van augustus en september proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang. U leest hier meer over het verloop ervan.

Toezicht op het zorgtraject voor de chirurgische patiënt in de algemene ziekenhuizen
25-6-2014

Zorginspectie bezocht op één jaar tijd alle Vlaamse ziekenhuizencampussen die chirurgische activiteiten uitvoeren (in totaal 94 campussen van 56 ziekenhuizen). De vaststellingen werden gebundeld in een rapport. U leest er hier meer over.

Rapport gedwongen opname 2012
20-6-2014

Jaarlijks schetst Zorginspectie een beeld van de gedwongen opname in Vlaanderen. Dat gebeurt op basis van informatie die de verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen registreren.

Proefinspecties internistisch zorgtraject
16-6-2014

​Vooraleer Zorginspectie van start gaat met de inspecties van het internistisch zorgtraject in de algemene ziekenhuizen, zal de methodiek worden getest door middel van enkele proefinspecties. 24 ziekenhuizen stelden zich hiervoor kandidaat.

Rapport over de inspecties bij de dagverzorginscentra conform artikel 51
6-6-2014

Lees hier meer over het inspectierapport dat we publiceerden naar aanleiding van een inspectieronde bij 19 dagverzorgingscentra.

Diensten Ondersteuningsplan: resultaten inspectieronde 2013
19-5-2014

Zorginspectie inspecteerde de 6 Diensten Ondersteuningsplan en de mentororganisatie in de loop van november-december 2013. De bevindingen bracht Zorginspectie samen in een rapport.

Jaarverslag 2013
15-5-2014

Zorginspectie stelt u graag haar jaarverslag over 2013 voor.

Decreet Kinderopvang
31-3-2014

Het Vlaamse kinderopvanglandschap wijzigt vanaf 1 april grondig. Dat betekent dat er ook op vlak van inspectie een en ander wijzigt. U leest er op deze pagina meer over.

Organisatie 

Zorginspectie inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.

Zorginspectie maakt deel uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Inspecties

Inspecteren vormt een kerntaak voor Zorginspectie.
Jaarlijks voert Zorginspectie meer dan vierduizend inspecties uit.

Omdat Zorginspectie actief is in een brede waaier aan sectoren, hanteren we verschillende werkwijzen. U vindt onder dit luik meer informatie over onze inspecties.